کرمانشاه 12:31 دوشنبه 30/10/1398 صفحه اصلی
 
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار و بهره بردار
1398/07/16-13:01 تعدا بازدید: 30 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1544
اداره بازاریابی وتبلیغات وفروش
آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار و بهره بردار
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه به نمایندگی شهرداری کرمانشاه در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های سرمایه گذاری و بهره برداری باغ رستوران پارک شاهد،بلوار شهید بهشتی پارک شاهد و واگذاری و بهره برداری از سوله منطقه 6باغ راه غربی ورودی الهیه ضلع شرقی مجتمع هشت بهشت ب به بخش خصوصی از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  شهرداری کرمانشاه بهنمایندگی شهرداری کرمانشاه در نظر دارد نسبت به واگذاری پروژه های به شرح جدول ذیل به بخش خصوصی از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید  جهت اخذ اسناد فراخوان شخصاً یا با در دست داشتن معرفی نامه (جهت اشخاص حقوقی) از روز یکشنبه مورخ 21/7/1398 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/7/1398 و ارائه رسید واریز مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 1879055713بانک تجارت شعبه معلم به نام سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه به آدرس کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه ( تلفن تماس 34274594-083) مراجعه نمایند. 

ردیف

عنوان پروژه

موقعیت مکانی پروژه

روش مشارکت

میزان کل سرمایه گذاری

(میلیون ریال)

طول دوران ساخت

(ماه)

طول دوران مشارکت

(ماه)

اجاره سال اول

(میلیون ریال)

برای سالهای بعد 10% نسبت

به سال قبل

مبلغ سپرده به

(میلیون ریال)

1

سرمایه گذاری و بهره برداری باغ رستوران پارک شاهد

بلوار شهید بهشتی پارک شاهد

R.O.L.T

7084

84

300

354

2

سرمایه گذاری و بهره برداری از سوله منطقه 6

باغ راه غربی ورودی الهیه  ضلع شرقی مجتمع هشت بهشت

R.O.L.T

13598

6

264

100

680

1-  مبلغ سپرده شرکت در فراخوان به صورت نقدی به حساب سپرده شماره 1879055721نزد بانک تجارت شعبه معلم بنام سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کرمانشاه واریز یا بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه و قابل تمدید به مدت حداقل سه ماه دیگر به نفع شهرداری تودیع گردد.

2-  آخرین مهلت تحویل پاکات تا پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ 19/8/1398 در محل دبیرخانه حراست شهرداری کرمانشاه به آدرس میدان غدیر ساختمان مرکزی شهرداری کرمانشاه می باشد.

3-  به پیشنهادهای ناقص، مبهم، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-  تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت16 بعدازظهر روز دوشنبه مورخ 20/8/1398 واقع در کرمانشاه- ابتدای بلوار باغ ابریشم سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی  شهرداری کرمانشاه می باشد. ضمناً حضور            

هر یک از پیشنهاد دهندگان یا نماینده قانونی آنان در جلسه مذکور بلامانع می باشد. ( هرگونه تغییر در ساعت و تاریخ بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد).

5- کلیه هزینه های چاپ اگهی فراخوان در دو نوبت ، کارشناس رسمی دادگستری و تهیه بسته ی سرمایه گذاری پس از اعلام سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه بعهده سرمایه گذار می باشد.

6-  شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد، به منزله قبول شروط و تکالیف شورای  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه می باشد .

7-  شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

8-  هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری ضبط خواهد ‌شد.

9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد فراخوان درج گردیده است.

10-  پیشنهاد می بایست مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت مهر و موم شده مطابق شرایط فراخوان تسلیم شود.

11-  از قرار دادن هرگونه وجهی ( پول نقد ، چک پول ، سفته و ... ) تحت عنوان سپرده شرکت در فراخوان در پاکتها خود داری نمایند.

12-  سپرده نفرات اول و دوم شرکت کنندگان در فراخوان تا موقع انعقاد قرارداد نزد سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی نگهداری و مابقی سپرده ها پس از اعلام برنده فراخوان مسترد خواهد شد.
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|  •